Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

Mobil 1 Delvac XHP ESP 10W-40 60 Litr Beczka

Cena: 0,00 zł

Przejdź do sklepu

jeśli chcesz złożyć zamówienie lub dowiedzieć się
czegoś więcej na temat tego produktu


Oferty sklepów

Informacje o Mobil 1 Delvac XHP ESP 10W-40 60 Litr Beczka

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 to najwyż szej jakoś ci plastikowy olej silnikowy przeznaczony do smarowania wysokoobcią ż onych progresywnych silników Diesla, wytwarzany na nazie wysokiej jakoś ci olejów bazowych. Towar ten pozostał opracowany z myś lą o progresywnych silnikach z niską emisją spalin, pracują cych w cię ż kich warunkach. Mobil Delvac XHP LE 10W-40 produkowany jest z olejów bazowych o najwyż szym poziomie sprawnoś ci, charakteryzują cych się doskonał ą pł ynnoś ć w niskich temperaturach, wysokim wskaź nikiem lepkoś ci, niskim poziomem lotnoś ci, przyczynia się takż e do oszczę dnoś ci paliwa. Genialnie dobrany system dodatków uszlachetniają cych wydł uż a ż ywotnoś ć i zapewnia wię kszą produktywnoś ć filtrów czą stek stał ych (DPF). Filtry te są instalowane przez niektórych producentów pojazdów uż ytkowych, w celu speł nienia wymagań emisji normy Euro IV i w przyszł oś ci Euro V. Wł asnoś ci i mocne strony:Wysoka moc innowacyjnych silników i normy emisji spalin podnoszą wymogi w stosunku do olejów silnikowych. Niż sze tolerancje silnika prowadzą do redukcji zuż ycia oleju. Iloś ć zupeł nień oleju ulega zmniejszeniu. Turbosprę ż arek i chł odnice sprawia, ż e olej poddawany jest wyż szym obcią ż eniom cieplnym. Wyż sze ciś nienie wtrysku paliwa i zoptymalizowane procesy spalania polepszają spalanie paliwa w silniku, zwię kszają c jednocześ nie temperaturę silnika i straty parowania, przyczyniają się takż e do powastawania wię kszej iloś ci sadzy w oleju silnikowym. Innowacyjna technologia oleju Mobil Delvac XHP LE 10W-40 zapewnia wyją tkową produktywnoś ć i ochronę ukł adów wydechowych wyposaż onych w filtry czą stek stał ych. Gł ówne atuty oleju Mobil Delvac XHP LE 10W-40 to:świetn a ochrona przed gę stnieniem oleju, osadów wysokotemperaturowych, degradacją oleju i korozją mniejsze zuż ycie i dł uż sza ż ywotnoś ć silnikadoskonał a ochrona przed tworzeniem się osadów wysokotemperaturowychdł uż szy czas pomię dzy podmianami oleju, aniż eli ten zalecany poprzez producentówdoskonał e wł aś ciwoś ci zapobiegają ce zacieraniu oraz ochrona przed korozją zapobiega zapiekaniu się pierś cieni tł okowychwysoka niepodatnoś ć na ś cinanie "stay-in-grade"nieski poziom odparowywania olejuzmniejsza lepkoś ć i poziom zuż ycia oleju, zwł aszcza przy duż ych obcią ż eniach i wysokich temperaturachidealny poziom lepkoś ci nawet w wysokich temperaturach i wysoka odpornoś ć na ś cinaniezapobiega powstawaniu powierzchni lustrzanej i zuż yciu na skutek tarciadoskonał e wł aś ciwoś ci niskotemperaturowelepsza pompowalnoś ć i cyrkulacja olejuniezawodna ochrona przed zuż yciem w trakcie zimnego starturedukcja powstawania osadu w niskich temperaturach i podczas jazdy w trybie „stop and go"zastosowanie:silniki Diesla wysokoprę ż ne wolnossą ce i turbodoł adowane europejskich producentówlekkie i...
Klasa lepkości 10W40

do góry ↑