Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

Mobil 1 Delvac XHP extra 10W-40 20 Litr Kanister

Cena: 0,00 zł

Przejdź do sklepu

jeśli chcesz złożyć zamówienie lub dowiedzieć się
czegoś więcej na temat tego produktu


Oferty sklepów

Informacje o Mobil 1 Delvac XHP extra 10W-40 20 Litr Kanister

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 to olej najwyż szej jakoś ci, wytwarzany w oparciu o technologie syntetyczną, który pozostał zaprojektowany dla postępowych silników Diesla o wysokiej wydajnoś ci umieszczonych w pojazdach mechanicznych i uż ytkowych. Bazą tego oleju silnikowego są oleje o wysokiej jakoś ci, zapewniają ce idealn e wł aś ciwoś ci przepł ywu w niskich temperaturach, utrzymują ce lepkoś ć nawet w wysokich temperaturach i zniżają ce zuż ycie. Oleje bazowe usztywnione pozostał y kompletem dodatków uszlachetniają cych i gwarantują najwyż szy poziom ochrony wszystkich czę ś ci silnika. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 wydł uż a interwał y serwisowe nowoczesnych silników Diesla. Wł aś ciwoś ci i mocne strony: Silniki o wysokiej efektywnoś ci i niskiej emisji spalin zwię kszył y popyt na oleje silnikowe. Budowa nowoczesnych silników ma wpł yw na obniż enie zuż ycia oleju, eliminują c koniecznoś ć czę stych dolewek, w zwią zku z tym dodatki uszlachetniają ce odś wież ane są coraz rzadziej. Chł odnice i turbosprę ż arki zwię kszają napię cie cieplne. Zwię kszone ciś nienie wtrysku ulepsza cykl spalania,wywołują podwyż szenie temperaturę silnika, wzrost lotnoś ci, a także sprzyja powstawaniu sadzy. Nowoczesna technologia wykorzystana w Extra Mobil Delvac XHP 10W-40 zapewnia wyją tkową skutecznoś ć innowacyjnych i starszych silników wysokoprę ż nych. Gł ówne korzyś ci to:wyją tkowa ochrona przed zagę szczania oleju, tworzeniem się osadów w wysokich tempereturach, degradacją oleju i korozją, genialn a ochrona przed zuż yciemmniejsze zuż ycie i dł uż sza ż ywotnoś ć silnikaznakomita kontrola osadów wysokotemperaturowychprzedł uż ona ż ywotnoś ć olejuchroni pierś cień przed przyklejeniemwysoka rezerwa alkaliczna TBNdł ugoterminowa kontrola przed osadami i zuż yciemzwię kszony potencjal serwisowyznakomite wł aś ciwoś ci w trakcie "zimnego startu" silnikalepsza pompowalnoś c i cyrkulacja olejuodpornoś ć na tworzenie się szlamu podczas jazdy miejskiej (Stop and Go)przedł uż ona ż ywotnoś ć oleju i wydł uż enie okresu wymiany zalecanego przez producentów pojazdówwysoka opornoś ć na ś cinanieniska zmiennoś ć mniejsza podatnoś ć na zmianę lepkoś ci, redukcja zuż ycia oleju w wysokich temperaturach i przy duż ym obcią ż eniuzmniejszone zuż ycie zuż ycie silnika i gł adzi cylindrycznychdoskonał y wsaź nik lepkoś cimoż liwoś ć użytkowania w róż nych temperaturach otoczeniaZastosowanie:silniki Diesla oraz turbodoł adowane europejskich i japoń skich producentówpojazdy mechaniczne i samochody dostawczepojazdy w przemyś le: górniczym, budowlanym, górnictwie skalnym i rolnictwieSpecyfikacje i dopuszczenia:API CFACEA E7/E4DAF Extended DrainMAN M3277Daimler Chrysler MB 228.5Volvo VDS-3 /VDS-2MTU wariant 3RVI RXDCummins CES 20072
Klasa lepkości 10W40

do góry ↑