Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

POLSCY KOMPOZYTORZY LWOWA a UKRAINA MUZYKA Lwów

POLSCY KOMPOZYTORZY LWOWA a UKRAINA MUZYKA Lwów

Informacje o POLSCY KOMPOZYTORZY LWOWA a UKRAINA MUZYKA Lwów


KOSZT PRZESŁANIA
 
  • 1 książka - priorytet 7 zł
  • 2 książki - priorytet 8 zł
  • 3 i więcej - priorytet GRATIS !
(poczta polska)

KONTO - PKO BP Intelligo
47 1020 5011 0000 9102 0024 0739

FORMA: wysłanie pozycji po wpłacie na podane kontoEwa Nidecka


TWÓRCZOŚĆ POLSKICH KOMPOZYTORÓW LWOWA A UKRAIŃSKA SZKOŁA KOMPOZYTORSKA (1792-1939)


2005, 160 stronTwórczość polskich kompozytorów Lwowa rozpatrywana całościowo, jak dotąd nie doczekała się naukowego opracowania. Przez wiele lat jej znaczenie było pomijane, może jedynie z wyjątkiem zainteresowania w ostatnich latach twórczością Józefa Kofflera. Istniejące opracowania zazwyczaj skupiały się na pojedynczych twórcach, w oderwaniu od całego kontekstu kulturowego, który -jak się okazało - miał fundamentalny wpływ na kształtowanie się tendencji w twórczości kompozytorów działających we Lwowie zarówno polskich, jak i ukraińskich. Lwów bowiem, jako stolica kulturalna regionu, a zwłaszcza jako wielki ośrodek muzyczny, poprzez krzyżowanie się różnych kultur stał się wyjątkowym miastem w skali kraju.

Pomimo iż twórczość kompozytorów lwowskich nie reprezentuje jednego kie­runku estetycznego i w związku z tym nie funkcjonuje w polskiej muzykologii okre­ślenie „szkoła lwowska", to wystąpiło w niej wiele zbieżnych tendencji, będących odbiciem specyfiki kulturalnej wieloetnicznego Lwowa. Zatem rozpatrywanie tej twórczości powinno mieć charakter holistyczny, uwzględniający wymienione uwarunkowania. Ich dalsze konsekwencje były widoczne nie tylko na twórczym, lecz także artystycznym polu.

Aktualność poruszanej tematyki polega na dokonaniu analogii typologicznych pomiędzy kierunkami w twórczości polskich i ukraińskich kompozytorów, co do tej pory nie było przedmiotem żadnego opracowania naukowego. Wobec nieznajomości dorobku ukraińskich kompozytorów w Polsce, ma to tym większe znaczenie.


Dokumentacyjna podstawa badań
W książce wykorzystano informacje zawarte w prasie polskiej, dostępnej w bibliotekach Krakowa, Lwowa i Warszawy. W większości jest to polska prasa muzyczna, która ukazywała się w pierwszej połowie dwudziestego wieku we Lwowie np.: „Wiadomości Artystyczne", „Przegląd Muzyczny, Teatralny i Arty­styczny", „Gazeta Muzyczna", „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie", „Echo", „Orkiestra", „Kalendarz Muzyczny". Wiele informacji muzycznych, na temat poruszanej problematyki, zawierają też lwowskie dzienniki, zwłaszcza prasa żydowska, „Chwila" i „Lyra". Informacje te dotyczą zarówno życia mu­zycznego Lwowa, rozwoju szkolnictwa muzycznego, historii instytucji muzycz­nych, programów koncertów, jak i problemów ówczesnego życia społecznego. W analizie twórczości poszczególnych kompozytorów, z powodu braku do­stępu do niektórych materiałów nutowych, koniecznością było oparcie się na opracowaniach: M. Gołąba (J. Koffler), I. Lindstedt (T. Majerski), A. Nowak-Romanowicz (J. Elsner), J. Powroźniaka (K. Lipiński), M. Sołtys (M. Sołtys i A. Sołtys), oraz na artykułach M. Pluty-Kotyńskiej Józef Koffler. Trio na skrzypce, altówką i wiolonczelą op. ł O, Wstąp (Kraków 1966), A. Porębowi-czowej Mieczysław W. Sołtys 1863-1963 („Ruch Muzyczny" 1963, nr 21), M. Tomaszewskiego Józef Koffler. Kantata „Miłość" ([w:] Józef Koffler. Miłość - Kantata na głos, klarnet, altówkę i wiolonczelę Kraków 1993), A. Nikode-mowicza Zapomniany kompozytor lwowski („Ruch Muzyczny" 1989, nr 12), J. Mendysowej T. Majerski (list) („Ruch Muzyczny" 1964, nr 23). Spośród wy­mienionych autorów, prace M. Gołąba, A. Nowak-Romanowicz oraz M. Sołtys stanowiły pozycję fundamentalną.

Źródłem prowadzonych badań nad działalnością Polskiego Radia we Lwowie są zbiory archiwalne, mieszczące się w Centralnym Derżawnym Tstorycznym Archi­wum we Lwowie, posiadające dokumentację z lat 1930-1939. Zawierają one wiele cennych informacji o nieznanych, a wybitnych lwowskich muzykach, działających orkiestrach, zespołach muzycznych, wykonywanym repertuarze, a także informacje dotyczące współpracy znanych lwowskich kompozytorów z lwowską rozgłośnią'. Przegląd wymienionych materiałów stanowi konstatację powszechnie znanej tezy o niezwykle bogatej przeszłości muzycznej Lwowa.


Ramy czasowe i terytorialne badań
Badaniami objęto wiek dziewiętnasty, rozszerzony o osiem lat osiemnastego wieku (1792, początek pobytu J. Elsnera we Lwowie) oraz pierwszą połowę dwudziestego wieku - do wybuchu drugiej wojny światowej. Nasilenie rozwoju szeroko rozumianego życia muzycznego i twórczości muzycznej przypadło na czwartą ćwierć dziewiętnastego wieku (trwało do 1939 r.). Stąd też znaczna część pracy koncentruje się na tym przedziale czasowym. Aspekt terytorialny obejmuje główny ośrodek Galicji – Lwów.


Cel badań
Priorytetem badań jest kompleksowe przedstawienie twórczości kompozytorów lwowskich w kontekście ugruntowanych tradycji muzycznych Lwowa, z uwzględnieniem jego wieloetnicznego składu społecznego. Spośród wielu grup etnicznych, dwie były najbardziej widoczne - poiska i ukraińska. Wielokulturo-wość znalazła odbicie z jednej strony w twórczości kompozytorów Lwowa, zwłaszcza polskich, z drugiej w wielu przedsięwzięciach muzycznych, składających się na życie muzyczne miasta.
Przedstawienie charakterystyki środowiska muzycznego i analiza twórczości kompozytorów lwowskich miała na celu:
- klasyfikację twórczości kompozytorów lwowskich według określonych kryteriów;
- wykazanie w twórczości polskich i ukraińskich kompozytorów wspólnych tendencji, uwarunkowanych wieloma tradycjami ukształtowanymi we Lwowie;
- dokonanie porównań typologicznych w twórczości kompozytorów obu narodowości;
przybliżenie twórczości kompozytorów ukraińskich muzykologii polskiej, w kontekście twórczości kompozytorów lwowskich.


Podstawa metodologiczna
W publikacji posłużono się metodologią historyczno-komparatystyczną. Przeprowadzono analizę dzieł kompozytorów polskich, szukając pewnych analogii w twórczości kompozytorów ukraińskich. W niektórych przypadkach przeprowadzono bardziej szczegółową analizę jednego, kilku, bądź grup dzieł, zachowując kryteria gatunkowe. Z powodu braku dostępu do materiałów nutowych oparto się na już istniejących opracowaniach. Analiza twórczości, charakterystyka środowiska muzycznego i rozwoju instytucji muzycznych zachowuje porządek chronologiczny.


Nowość naukowa
Po raz pierwszy w polskiej muzykologii podjęto problem twórczości kompozytorów lwowskich rozpatrywanej nie wybiórczo, lecz całościowo, z uwzględnieniem procesu kształtowania w konkretnych uwarunkowaniach historycznych i kulturowych. Takie podejście pozwoliło wychwycić - przy całej różnorodności - pewne tendencje wspólne. Według tych samych kryteriów starano się znaleźć odpowiedniki w twórczości kompozytorów ukraińskich. Jak się okazało w niektórych przypadkach, wystąpiły powiązania polsko-ukraińskie, widoczne zwłaszcza w twórczości kompozytorów polskich. Wystąpiły one także w innych aspektach działalności muzycznej i były większe, niż można było przypuszczać. Istotnym czynnikiem jest również przedstawienie niepublikowanych dotąd informacji, dotyczących szczegółów życia muzycznego Lwowa, łącznie z muzyką rozrywkową. Podjęcie tych tematów stanowi wypełnienie w tym względzie powstałej luki bądź uzupełnienie istniejących faktów. Niniej­sza książka jest także pierwszą próbą naukowego opracowania wymienionej problematyki, podjętą przez badacza nieukraińskiego.


Praktyczna i teoretyczna wartość pracy
Istotą publikacji jest zwrócenie uwagi na nierozpatrywany dotąd problem wzajemnych relacji środowisk twórczych i artystycznych - polskiego i ukraińskiego. Były one condicio sine qua non kształtowania się kultury muzycznej Lwowa, przez co fakt ten nabiera znaczenia kulturowego i krajoznawczego. Tym samym stanowi podstawę dalszych badań.Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Charakterystyka środowiska muzycznego i społeczno-kulturalnego Lwowa XIX i pierwszej połowy XX wieku. Zarys problematyki
1.1. Lwowskie instytucje muzyczne w aspekcie wieloetnicznego składu społecznego
1.1.1. Szkolnictwo muzyczne
1.1.2. Towarzystwa muzyczne.
1.1.3. Teatry muzyczne.
1.1.4. Filharmonia.
1.1.5. Radio.............
1.2. Lwowska prasa muzyczna
1.3. Tradycje domowego muzykowania.
1.4. Tradycje muzyki chóralnej.
1.5. Tradycje orkiestr wojskowych.

Rozdział II
Twórczość polskich kompozytorów Lwowa wobec głównych tendencji ukraińskiej szkoły kompozytorskiej.
2.1. Nurt klasyczny z elementami folkloru.
2.1.1 Józef Elsner (1769-1854).
2.1.2 Karol Lipiński (1790-1861)..
2.2. Nurt narodowy o podłożu romantycznym...
2.2.1. Jan Gali (1856-1912)
2.2.2 Stanisław Niewiadomski (1859-19,36)
2.2.3. Analogie typologiczne w twórczości kompozytorów ukraińskich: M. Werbyćkyj. I. Ławriwśkyj, A. Wachnianyn, W. Matiuk, S. Worobkewycz, D. Slczynśkyj.......
2.2.4. Henryk Jarecki (1846-19! 8)...
2.2.5. Mieczysław Sołtys (1863-1929).
2.2.6. Seweryn Berson (1858-1917)
2.2.7. Muzyka rozrywkowa..
2.3. Nurt rotnantyczno-modernistyczno-folklorystyczny..
2.3.1. Witold Friemann (1888-1977)...
2.3.2 Adam Sołtys (l890-1968}.
2.3.3. Analogie typologiczne w twórczości kompozytorów ukraińskich: W. Barwinśkyj.
S. Ludkewycz, N. Nyżankiwśkyj, M. Koicssa, R. Simowycz. A. Rudnyćkyj............
2.4. Awangarda pierwszej połowy dwudziestego wieku.
2.4.1. Dodekafonia i nowoczesny folkloryzm: Józef Kofflcr (1896-1943).
2.4.2. Tadeusz Mąjerski (1898-1963)..
2.4.3 Analogie typologiczne w twórczości kompozytorów ukraińskich.
2.5. Inni polscy kompozytorzy lwowscy

Wnioski
Bibliografia
Aneks
 
 


Dodano 2008-11-05 23:56
! UWAGA ! : Jeśli którakolwiek z aukcji NIE JEST WYŚWIETLANA POPRAWNIE (brak TYTUŁU, SPISU TREŚCI, itp.) NAPISZ do nas a niezwłocznie prześlemy szczegółowe dane na jej temat.

Podane błędy są wynikiem problemów technicznych serwisu i z dostępnych nam informacji dotyczy części naszych aukcji.

Będziemy wdzięczni za każdą informację o błędzie.

Z Pozdrowieniami

księgarnia PARALALA

Dodano 2009-06-23 10:43
Nowy cennik przesyłek z dołączeniem PRZESYŁEK POBRANIOWYCH (zapłata przy odbiorze):
(zgodnie z cennikiem poczty polskiej)

1.PRZEDPŁATA NA KONTO:

- 1 książka - priorytet 7zł
- 2 książki - priorytet 8 zł
- 3 książki - przesyłka gratis

2. PRZESYŁKA POBRANIOWA:

- 1 książka - ekonomiczna - 12,50 zł
- priorytet - 15,50 zł
- 2 książki - ekonomiczna - 14,00 zł
- priorytet - 17,00 zł
- 3 książki i więcej - ekonomiczna - 16,00 zł
- priorytet - 19,00 zł

Produkt został dodany 22.09.2009 23:30.

Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 26.04.2017 11:47.

Produkt jest nowy.

do góry ↑