Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 19 zł miesięcznie

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobi

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobi

Informacje o Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobi


                     CRISTIANO67
Wszystkie aukcjeO mnieKomentarzeDodaj do ulubionychZadaj pytanieL.

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

A. Grontkowska, B. Klepacki


Stron: 374
Oprawa: miękka
Format: B5
Wydawnictwo: Format AB

Podręcznik dla uczniów techników i szkół policealnych kształcących z zawodach: technik rolnik i technik ogrodnik.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1.

Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu
Pojęcie i funkcje agrobiznesu
Ogniwa agrobiznesu i ich zadania
Agrobiznes jako podsystem gospodarki narodowej
Rolnictwo jako podstawowe ogniwo agrobiznesu
Struktura agrarna w Polsce
Globalizacja a rozwój rolnictwa w Polsce
Polskie rolnictwo na tle innych krajów Unii Europejskiej
Produkcja roślinna w Polsce i w wybranych Państwach Unii Europejskiej
Efektywność wykorzystania zasobów w rolnictwie polskim
Procesy integracji w agrobiznesie

Rozdział 2.

Przedsiębiorstwo rolnicze i jego otoczenie
Podstawowe pojęcia
Dokumentacja założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa
Formy organizacyjno-prawne gospodarstw rolnych
– podział gospodarstw rolnych ze względu na formy własności
Funkcje gospodarstwa: produkcyjna, handlowa, usługowa
Struktura organizacyjna gospodarstwa rolnego – działy
i gałęzie produkcji oraz ich powiązania
Zasoby czynników wytwórczych – czynniki produkcji
w gospodarstwie rolnym
Wskaźniki wartości rolniczej ziemi
Organizacja terytorium gospodarstwa rolniczego
Komplementarność i substytucyjność czynników produkcji
Relacje między czynnikami produkcji
Pojęcie, klasyfikacja i struktura trwałych środków produkcji
Wyposażenie gospodarstwa w trwałe środki produkcji
Zużycie i amortyzacja środków trwałych
Inwestycje w rolnictwie
Ekonomika remontów środków trwałych
Składniki i funkcje majątku obrotowego
Makro- i mikrootoczenie gospodarstwa rolnego
Instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe
Obsługa bankowa agrobiznesu
Organizacje producentów rolnych
Wybrane zagadnienia prawa rolnego w Polsce
Źródła prawa w Unii Europejskiej i w Polsce
Rola Agencji Nieruchomości Rolnych
Biura notarialne
Księgi wieczyste
Podatki i opłaty w rolnictwie
Ubezpieczenia społeczne i majątkowe w agrobiznesie

Rozdział 3.

Organizacja produkcji i pracy
Specyficzne cechy procesu pracy i produkcji w rolnictwie
Charakterystyka pracy jako czynnika produkcji w rolnictwie
Klasyfikacje gospodarstw rolniczych
Organizacja produkcji roślinnej
Organizacja produkcji zwierzęcej
Organizacja produkcji pasz
Intensywność produkcji i organizacji gospodarstw rolnych
Ważniejsze mierniki efektywności produkcji
Rodzaje technik wytwórczych
Wpływ obszaru gospodarstwa na wybór techniki wytwarzania
produktów rolnych
Proces intensyfikacji produkcji rolniczej
Technologia produkcji w rolnictwie
Tendencje w produkcji rolniczej – biotechnologia
Metody produkcji rolniczej (rolnictwo konwencjonalne,
ekologiczne i integrowane)
Rolnictwo precyzyjne
Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych
Podstawy organizacji pracy
Pojęcie organizacji pracy i ergonomii
Elementy procesu pracy
Zasady organizacji pracy
Normowanie pracy
Bilans siły roboczej
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział 4.

Rachunkowość rolna
Znaczenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym
Pojęcie rachunkowości i jej funkcje
Księgowość
Majątek jednostek gospodarczych i jego charakterystyka
Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
Bilans majątkowy, budowa i struktura
Rachunek zysków i strat
Inwentaryzacja
Wycena składników majątkowych
Dowody księgowe, pojęcie, znaczenie i klasyfikacja;
Dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne
Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania
dokumentów księgowych
Wykorzystanie
techniki komputerowej w rachunkowości
Organizacja Systemu
Zbierania i Wykorzystywania Danych
Rachunkowych – POLSKI FADN
Zasady i zakres gromadzenia danych rachunkowych
Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolnego
Wykorzystanie rachunkowości w procesie zarządzania
Istota rachunkowości zarządczej
Rola rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym
Sprawozdania finansowe
Podstawowe pojęcia stosowane w rachunku ekonomicznym
Koszty i ich klasyfikacja
Kryteria kosztów dla celów sprawozdawczych
Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych
Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
Koszty stałe i ich rola w przedsiębiorstwie rolnym
Kalkulacje rolnicze, znaczenie, rodzaje i zastosowanie
Rodzaje przychodów i zakres analiz
Pojęcie i kategorie wyniku finansowego
Metody oceny przedsięwzięć rozwojowych
Analiza porównawcza i przyczynowo-skutkowa wyniku finansowego
Żywotność ekonomiczna gospodarstwa rolnego

Rozdział 5.

Marketing w agrobiznesie
Marketing w skali gospodarki rynkowej oraz w skali gospodarstwa
i przedsiębiorstwa
Potrzeby jako punkt wyjścia działań marketingowych
Informacje i badania marketingowe
Plan marketingowy
Instrumenty strategii marketingowej (produkt, dystrybucja,
promocja, cena)
Decyzje w dziedzinie komunikacji marketingowej – promocja
sprzedaży, reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations
Cechy gospodarki rynkowej i zasady jej funkcjonowania
Elastyczność cenowa popytu
Rynek rolno-żywnościowy – pojęcie, elementy i funkcje
Popyt na żywność i jego uwarunkowania
Czynniki kształtujące podaż surowców żywnościowych
Uczestnicy rynku rolno-żywnościowego
Ogólna charakterystyka wybranych rynków surowców
i produktów rolniczych
Warunki ekonomiczne rynku środków produkcji i usług dla rolnictwa
Struktura i specyfika różnych kanałów dystrybucyjnych
Logistyka – definicje, rola i zadania
Rola logistyki w tworzeniu nowej wartości
Łańcuch dostaw i jego elementy
Opakowania
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego
Handel zagraniczny produktami rolno-żywnościowymi
Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Rozdział 6.

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Podstawowe pojęcia
Style i systemy kierowania
Funkcje zarządzania
Zasady zarządzania
Charakterystyka menedżera
Nowe metody zarządzania stosowane w agrobiznesie
Wykorzystanie Internetu w planowaniu i zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Etapy procesu podejmowania decyzji
Elementy procesu planowania
Rodzaje planów w rolnictwie
Hierarchia planów
Biznesplan
Rodzaje strategii
Analiza strategiczna
Etapy i formy kontroli
Funkcje i składniki płac
Systemy wynagradzania pracowników – formy
wynagradzania pracowników
Możliwości pracy w agrobiznesie
Poszukiwanie pracy
Wybrane przepisy Kodeksu pracy

Rozdział 7.

Wspólna Polityka Rolna oraz polityka strukturalna
Rolnictwo i obszary wiejskie w Unii Europejskiej
Miejsce i zarys historii Wspólnej Polityki Rolnej EWG
i Unii Europejskiej
Polityka strukturalna Unii Europejskiej
Wsparcie rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w warunkach
funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej
Wsparcie gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej
Dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej
Działania i priorytety wdrażane w ramach Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
Kierunki wsparcia rolnictwa i terenów wiejskich w Unii Europejskiej
w latach 2007-2013
System interwencji na podstawowych rynkach
Literatura
Wykaz skrótów

PRZY ZAKUPIE KILKU KSIĄŻEK NA NASZYCH AUKCJACH KOSZT WYSYŁKI JEST JEDEN !!!Copyrights by cristiano67 © - kopiowanie opisu i zdj zabronione

Zobacz nasze pozostałe aukcje: PaneleAllegro.pl

Strona "o mnie"Wszystkie aukcje

PaneleAllegro.pldarmowy panel aukcji

Produkt został dodany 29.04.2011 13:35.

Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 14.10.2011 12:29.

Produkt jest nowy.

do góry ↑