Myślisz o rozpoczęciu sprzedaży w internecie? Chcesz, by Twoja oferta pojawiła się w bazarek.pl?

Załóż sklep internetowy na naszej platformie SklepyFirmowe.pl!
Załóż własny sklep

  • • 21 dni za darmo
  • • od 29 zł miesięcznie

Przemysł » Maszyny i urządzenia » Automatyka przemysłowa » Obróbka metali » Sprzęt spawalniczy »

PASTA NEUTRALIZACYJNA PN1

PASTA NEUTRALIZACYJNA PN1

Cena: 16,00 zł

Przejdź do sklepu

jeśli chcesz złożyć zamówienie lub dowiedzieć się
czegoś więcej na temat tego produktu

Przesyłka od GLS - 25,00 zł
GLS - 30,00 zł
Lokalizacja Łuków
Dostępna ilość 1 szt.
Nazwa sklepu Lux-Spaw
Sklep założony 25.07.2011

Informacje o PASTA NEUTRALIZACYJNA PN1

PASTA NEUTRALIZACYJNA TOPCHEM PN-1

Pasta do neutralizacji, neutralizator pozostałych po trawieniu środków PT-1, PT-2, PT-Alu - pozostałości kw. azotowego i fluorowodorowego.

ZASTOSOWANIE

- do neutralizacji kwasów do usuwania przebarwień.

PARAMETRY

- pojemność: 1kg

- wygląd: żel

- kolor: bezbarwny

 

- producent: TOPCHEM

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

1/5

Data opracowania karty: 1999-09-30

Data aktualizacji : 2017-12-06

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH) ___________________________________________________________________________

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUSTANCJI/MIESZANINY I

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

______________________________________________________________________

1.1 Identyfikator produktu

PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Środek do neutralizacji resztek kwasów do trawienia metali.

Zastosowania odradzane: nie określono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Zakład Chemii Technicznej TOPCHEM

ul. Barytowa 12

25-756 Kielce

Tel.: +48 41 3454747 lub 601 439 104

e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: topchem@topchem.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 7:00 – 15:00): 112 lub 998

Data aktualizacji: 2017-10-12

___________________________________________________________________________

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

___________________________________________________________________________

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja wg rozporządzenia (EC) 1272/2008 (CLP/GHS):

Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrożenie dla środowiska:

Nieszkodliwy

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Mechaniczne zatarcie oka przy

zachlapaniu.

Zagrożenie pożarowe:

Mieszanina niepalna.

2.2 Elementy oznakowania

Symbole zagrożeń: Brak

2.3 Inne zagrożenia: Brak

__________________________________________________________________________

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIESZANINY

___________________________________________________________________________

Mieszanina nie zawiera składników zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

2/5

_______________________________________________________________________

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

_______________________________________________________________________

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: Nie dotyczy

Kontakt ze skórą: Umyć wodą z mydłem.

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody.

Spożycie: Wypłukać usta wodą.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nie ma zastosowania

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego

postępowania z poszkodowanym

Nie ma zastosowania.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

___________________________________________________________________________

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: adekwatne do płonącego otoczenia

Niewłaściwe środki gaśnicze: brak

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Brak

__________________________________________________________________________

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU

NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

___________________________________________________________________________

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Dla personelu produkcyjnego: Nie dotyczy

Dla personelu ratowniczego: Nie dotyczy

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dotyczy

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Nie dotyczy

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Brak

___________________________________________________________________________

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I

MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

___________________________________________________________________________

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia mieszaniną oczu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

3/5

niezgodności.

Brak szczególnych wymagań.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2

___________________________________________________________________________

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

___________________________________________________________________________

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Nie dotyczy.

8.2 Kontrola narażenia

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne

Nie dotyczy.

Indywidualne środki ochrony

Higiena pracy: Ogólna.

Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne.

Ochrona skóry: Stosować rękawice.

Drogi oddechowe: Nie dotyczy.

Kontrola narażenia środowiska

Nie dotyczy.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

___________________________________________________________________________

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i

chemicznych

Wygląd: Gęsta zawiesina bez zapachu.

pH: 7-9

Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: mieszanina niepalna

Prężność par: Brak dostępnych danych.

Gęstość: ~ 1,3kg/m3

Rozpuszczalny w wodzie: nieograniczona

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych.

Lepkość: brak danych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

___________________________________________________________________________

10.1 Reaktywność

Obojętna chemicznie.

10.2 Stabilność chemiczna:. W normalnych warunkach stosowania produkt jest stabilny.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Nie są znane w normalnych

warunkach stosowania.

10.4 Warunki, których należy unikać: Ujemne temperatury otoczenia.

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

4/5

10.5 Materiały niezgodne: Brak danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

___________________________________________________________________________

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra: Brak

11.2 Informacja o możliwych drogach narażenia

Kontakt z okiem Powoduje mechaniczne zatarcie oczu

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

___________________________________________________________________________

12.1 Toksyczność

Nieszkodliwy dla środowiska.

12.2 Mobilność w glebie

Nie dotyczy

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

___________________________________________________________________________

Metody unieszkodliwiania odpadów

Pasta neutralizująca PN-1 a także opakowania są obojętne dla środowiska i nie są uciążliwe.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

___________________________________________________________________________

14.1 Numer UN (numer ONZ)- Brak zagrożeń w transporcie.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 15:INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

___________________________________________________________________________

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.12. poz. 445)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z późn. zm.)

TOPCHEM ® PASTA NEUTRALIZUJĄCA PN-1

5/5

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i

1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn.

zmianami)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. z późn zmianami, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków

ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów

przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz.375; z 1998 r. Nr 159,

poz.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz.1275)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908.)

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 roku wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób .

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Producent dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego – wyniki oceny znajdują się w raporcie bezpieczeństwa chemicznego dla substancji.

___________________________________________________________________________

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

___________________________________________________________________________

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

P305+P351+P338 W przypadku zachlapania oczu przemyć dużą ilością wody,

Zasięgnąć opinii lekarza.

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na podstawie kart charakterystyki składników mieszaniny i internetowych baz danych.

Produkt został dodany 15.04.2013 14:49.

Ostatnia zmiana danych produktu miała miejsce 01.10.2020 10:52.

Produkt jest nowy.

Informacje o sklepie Lux-Spaw Łuków

Profesjonalne rozwiązania dla branży spawalniczej - najwyższej klasy urządzenia spawalnicze, MIG/MAG, TIG, MMA, materiały i części eksploatacyjne, prostowniki - Łuków, Międzyrzec Podlaski

Asortyment sklepu

01. OFERTA HURTOWA, 02. AKCESORIA, 03. LUTOWANIE, 04. PALNIKI, 05. REDUKTORY, 06. UCHWYTY I CZĘŚCI ZAMIENNE MMA, 07. URZĄDZENIA MMA, 08. URZĄDZENIA MIG/MAG, 09. UCHWYTY SPAWALNICZE MIG/MAG TRAFIMET - PRATIX, 10. UCHWYTY SPAWALNICZE MIG/MAG, 11. CZĘŚCI DO UCHWYTÓW MIG/MAG, 12. CZĘŚCI DO MIG/MAG, 13. PODAJNIKI DRUTU I CZĘŚCI ZAMIENNE, 14. WENTYLATORY, 15. URZĄDZENIA TIG, 16. UCHWYTY SPAWALNICZE TIG, 17. CZĘŚCI ZAMIENNE DO UCHWYTÓW TIG, 18. PRZECINARKI PLAZMOWE, 19. CZĘŚCI DO UCHWYTÓW TNĄCYCH PLAZMA, 20. MATERIAŁY SPAWALNICZE, 21. PRZYŁBICE I OKULARY, 22. CHEMIA SPAWALNICZA, 23. PROSTOWNIKI-ROZRUCHY 12/24, 24. ZGRZEWARKI, 25. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE, 26.URZĄDZENIA FIRMY TRAFILUX, SERWIS URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH,

Przeczytaj więcej o sklepie Lux-Spaw »

do góry ↑